Nhờ giúp đỡ ve spectrometrie de Masse

Chào các A/C

Em đang gặp khó khăn về môn spectrometrie de Masse, mong các A/C giup đở dùm em với,

Phổ khối luong tac động electronique (70eV) của methylbutanoate de methyle 1, trình bày những đỉnh (pics) đặc trưng ở m/z 43(67%), 59(54%), 74(100%), 95(27%), 101(20%). Đỉnh (pic) phân tử, m/z 116, chỉ thể hiện 1% của pic de masse m/z 74

1/ Đề nghị 1 cơ chế giả thích su hinh thành nhửng ions m/z 57, 59, 85, Xác định cấu trúc những ion này

2/ chi tiết cơ chế của hình thành những ion m/z 74

mong A/C giup đỡ, em cám ơn trước

Với methyl esther thì đặc trưng là mất gốc methoxy CH3O. [C4H9COOCH3]+. -> [C4H9CO]+ + CH3O. trong đó C nối 3 với O trong cation và điện tích nằm trên O, trong esther thì gốc tự do và điện tích nằm trên C=O. Mũi cation này là 85. Sau đó mất phân tử trung hòa CH2=CH2 hoặc CO (M = 28) nên còn mũi 57. Thường là mất CO. Mặt khác esther cũng có thể mất [CH3OCO]+ với điện tích nằm trên O và C nối 3 với O. Mũi cation này là 59. Mũi còn lại là 57. Mũi mẹ M = 74. Mũi này do sự tách olefin và tạo enol tích điện dương. Đây là chuyển vị Mc. Lafferty, thường gặp ở các ester có gamma-H. Enol này có giá trị M = 74. [C4H9COOCH3]+. -> CH3CH=CH2 + CH2=C(OH)OCH3 Thân!

[i]Với ester thì điện tich và hoá tri nằm trên CO, còn rượu và những hợp chất khác thì sao? tiếp theo 2 cau trên cùng đề bài trên 3/ Những tính toán về hoá học lượng tử chỉ rõ enthelpie chuẩn o 298K, những ion distonique trung gian 2+., tham dự trong sự cấu tao ion m/z 74, thi thấp ở 1+. ở 50 KJ/mol. Mặt khác, năng luong xuat hiện nhửng ion m/z 74 đo từ phân tử 1, bằnng 10,30 (cộng trừ 0,05)eV.

Nhờ vào nhửng kết quả và những dự kiến dưới đây, lần theo biểu đồ enthalpie/trajet phản ứng của mẫu dẩn dắt những ion m/z 74. Giá tri nào là maximum của năng lượng hoạt hoá của bước 1+. đến 2+.?

4/ Năng lượng xuất hiện từ những ions m/z 85 thi bằng 11,1 (cộng trừ 0,05 ) eV .Giá trị này , nó có phù hợp với cơ chế của mẫu mà bạn đã đề nghị ở câu 1 ? Bằng lý do gì , 1 cái pic chuyển dời ở ions m/z 85 , nó quan sát những năng lượng xuất hiện của những ions này đáng kể cao hơn những ions m/z 74 ?

5/Những ions m/z 101 có cấu trúc CH3-CH =CHC(OH)OCH3+.Đề nghi 1 hoặc nhiều cơ chế hình thành những ions này từ 1+. trong khả năng di trú 1,3 của hydrogene, quá đắt trong năng luọng

6/ Những kinh nghiệm của phổ khối luọng tếp đôi chứng minh những ion m/z 46 la cua cấu trúc CH3CO+ , nó có gốc từ m/z 74. Cơ chế nào có thể cho mẫ m/z 74 đến m/z 43 đuoc chuyen den 1,3 cua hydrogene thi khong chắc?

X delta f Ho(X) EI(X) eV 1 -481 10,15 CH2-C5OH°OCH3 -330 8,54 CH2=CHCH3 20 OCH3 15 5CH3°2CHCH2CO+ 568

Ho ( chu o nam o tren) [/i]

Hic, sorry bạn A-A là mình học Anh văn nên đề tiếng Pháp của bạn mình không dịch được, mình post nguyên văn bài dịch của bạn để các thầy cô giúp đỡ bạn tiếp, nếu được bạn post nguyên văn đề bài của bạn để mọi người cùng trao đổi, còn bài dịch ở trên thì mình đọc chưa hiểu rõ đề lắm . Thân!

hic hic, vậy để em viet nguyên văn bài tập trong sách của em nha, vi dịch thuật thì em cũng chẳng thông thạo cho lắm, mong các thầy cô và các A/C ở diển đàn giúp đỡ dùm em. Em xin cám ơn trước,

Nguyên văn đề bài tập

Le spectre de masse ïrni3act électronique (70 eV) du 3-niéthylbrnanoate de méthyle, 1, présente des PICS caractéristiques à m/z 43(67%), 57(47%). 59(54%), 74(100%), 85(27%) et 101(20%). Le pic moléculaire, m/z 116, ne représente que 1% du pic de base m/z 74.

1°) Proposer un mécanisme expliquant la formation des ions m/z 57, 59 c 85. Préciser la structure de ces ions.

2°) Détailler le mécanisme de formation des ions m/z 74.

3°) Des calculs de chimie quantique indiquent que l’enthalpie standard de formation (à 298K) de l’ion distonique intermédiare 2+., intervenant dans la formation des ions m/z 74. est inférieure à celle de 1+. de 50 kJ/mol. D’autre part, l’énergie d’apparition des ions m/z 74, mesurée à partir de la molécule 1, est égale à 10,3O(±O,O5) eV. A l’aide de ces résultats et des données du Tableau, tracer un diagramme enthalpie/trajet réactionnel de la fragmentation conduisant aux ions m/z 74. Quelle est la valeur maximum de l’énergie d’activation de l’étape 1+. đến 2+.

4°) L’énergie d’apparition des ions m/z 85 est égaie à 11,1(±O,05) eV. Cette valeur est-elle compatible avec le mécanisme de la fragmentation que vous avez proposé en 1°). Pour quelle raison le pic correspondant aux ions m/z 85 est-iI observé alors que l’énergie d’apparition de ces ions est notablement plus élevée que celle des ions m/z 74?

5°) Les ions m/z 101 ont pour structure CH3-CH= CHC(OH)OCH3+. Proposer un (ou plusieurs) mécanisme(s) de formation de ces ions à partir de 1+. en excluant les possibilités de migrations 1,3 d’hydrogène, trop coûteuses en énergie.

6°) Des expériences de spectrométrie de masse tandem démontrent que les ions m/z 43 ont pour structure CH3CO+ et qu’ils proviennent de m/z 74. Quel est le mécanisme le plus probable pour la fragmentation m/z 74 đến m/z 43 compte tenu du fait que les migrations 1.3 d’hydrogène sont très improbables?

Tableau L Enthalpies standard de formation à 298K et énergies d’ionisation.

X; delta f 'H°(X) kJ/moI(); FI(X) eV(): 1; -481; 10,15 CH2=C(OH)OCH3: -330; 8,54 CH2=CHCH3: 20 OCH3: 15 (CH3)2CHH2CO+: 568 e : 6

( theo thứ tự X, delta, FI)

hic hic không ai giúp em cả