Olympic hóa học SV toàn quốc 2005

  1. có các phân tử XH_3 a) Hãy cho biết cấu hình hình học của các phân tử PH_3 và AsH_3 b) So sánh góc liên kết HXH giữa 2 phân tử trên và giải thích.
  2. Xét các phân tử POX_3 a) Các phân tử POF_3 và POCl_3 có cấu hình hình học ntn? b) Gíc liên kết XPX trong phân tử nào lớn hơn?
  3. Những phân tử nào sau đây có mômen lưỡng cực lớn hơn 0? BF_3;NH_3;SiF_4;SiHCl_3;SF_2;O_3

a. Cả hai đều có cấu trúc tháp đáy tam giác với kiểu lai hoá sp3. b. Do độ âm điên của nguyên tử trung tâm P > As -> độ dài liên kết nhỏ hơn -> lực đẩy của H với H mạnh hơn -> HPH>HAsH.

3.NH3 , SiHCl3, O3, SF2 không biết đúng không các anh góp ý. :24h_073:

Câu2: POX3 đều có cấu trúc tứ diện POF3 và POCl3 đều có cùng NTTT là P nên phối tử nào có độ âm điện nhỏ hơn thì góc liên kết lớn hơn Góc ClPCl > FPF ClPO> FPO

Giải dùm bài này: Hằng số Kd phân li của Cu(NH3)2^+ nhỏ nhất bằng bao nhiêu. Biết rằng 0.1mol CuCl tan hoàn toàn trong dung dịch NH3 0.2M