ph

anh em giải hộ tui bài này dd AgCl có pH= 7. trộn 950 ml dd bão hòa AgCl vs 50ml dd HCl 1M. tính: a, pH dd sau khi trộn b,lượng AgCl kết tủa sau khi trộn cho: Tích số tan AgCl = 1077.10^-10

a) AgCl ----> Ag+ + Cl- T= 1.077*10^-10 (1)

HCl ----> H+ + Cl- (2)

H2O ----> H+ + OH- Kw= 10^-14 (3)

Bỏ qua cân bằng của H2O, lượng H+ chủ yếu do HCl phân ly ra

----> [H+] = ( 50*1 )/ ( 950 + 50 ) = 0.05M

----> pH= 1.3 KTGT: [H+] >> [OH-] ----> giả thiết đúng

b) Coi Cl- do (1) sinh ra không đáng kể so với 2 ----> [Cl-] = 0.05M

[Ag+] = TAgCl/[Cl-] = ( 1.07710^-10 )/0.05 = 2.15410^-9 M

Nhận thấy [Ag+] << 0.05M ----> giả thiết đúng

----> lượng AgCl kết tủa thêm sau khi trộn = [( 1.07710^-10 )^1/2]0.95143.5 = 1.4110^-3 g

Vậy mAgCl = 1.41*10^-3 g