Pha chế thuốc thử

Mình muốn hỏi về cách pha chế các thuốc thử sau đây: Valse-Mayer Bertrand Dragendorff Xanthydrol Carr-Price Các bạn có biết tài liệu nào chỉ pha các thuốc thử trên không? Làm ơn giúp mình với. Thanks!!!

Một số cách pha chế hóa chất của bạn cần:

  • Mayer’s reagent (potassiomercuric iodide solution): Dissolve 1.358g of HgCl2 in 60ml of water and pour into a solution of 5g of KI in 10ml of H2O Add sufficient water to make 100 ml.

  • Dragendorff’s reagent (solution of potassium bismuth iodide) Solution 1: dissolve 0.85g of basic bismuth nitrate in 10 ml acetic acid and 40 ml water. Solution 2: dissolve 8 g of potassium iodide in 20 ml water. Mix 5 ml of Solution 1; 5 ml of Solution 2; 20 ml of acetic acid; and 100 ml of water before use.

  • Bertrand’s reagent (glucose estimation). Consists of the following solutions: (a) Dissolve 200g of Rochelle salts and 150g of NaOH in sufficient water to make 1 liter of solution. (b) Dissolve 40g of CuSO4 in enough water to make 1 liter of solution. © Dissolve 50g of Fe2(SO4)3 and 200g of H2SO4 (sp. gr. 1.84) in sufficient water to make 1 liter of solution. (d) Dissolve 5g of KMnO4 in sufficient water to make 1 liter of solution.

  • Carr-Price reagent Weigh an unopened bottle of antimony trichloride. Open the bottle and empty the contents into a wide mouth glassstoppered amber bottle containing about 100 ml of chloroform. By difference, obtain the weight of antimony trichloride and then add sufficient chloroform to supply 100 ml for each 25 g. Dissolve by warming or shaking for several hours and filter through sodium sulphate into a dry clean amber bottle with ground stopper.Store at room temperature and keep in dark when not in use. Rinse all glassware coming into contact with this reagent wit chloroform or a mixture of ethanol and ether, since the antimony oxychloride which forms is insoluble in water.

Về thuốc thứ Xanthydrol thì có nhiều công dụng trong đó có công dụng xác định Urea, bạn nêu cu thể công dụng thì sẽ có thể có cách pha thích hợp Thân ái

Xanthydrol dùng để định tính glycosid tim đó bạn. Các cách pha trên bạn tìm trong tài liệu nào vậy. Có thể cho mình biết tên tài liệu được không? Cám ơn bạn nhiều lắm!!!

Pha Xanthydrol như sau:

  • xanthydrol in glacial acetic containing 1% HCl + glycoside [heat]→ red color.

Các tài liệu bên trên tôi lấy trên internet cả thôi, tìm một lúc sẽ thấy, tôi không nhớ link nhưng chắc rằng những nguồn tintrên là tin cậy. Thân ái

Bạn có thể tìm nó trong sách thực tập dược liệu của trường DHYDTPHCM, bài glycosid tim