Phân tích hàm lượng SiO2 trong nước?

Có bạn nào có phương pháp phân tích hàm lượng SiO2 trong nước bằng pp so màu với Molybdat không? Thanks.

  • Hàm lượng lớn (1 - 5%): 20 ml mẫu nước + 30 ml nước cất, lắc, + 1.5 ml Ammonium Molybdate (0.75g trong 99ml nước cất và 1 ml H2SO4 10%), lắc, stand by 10 phút, + 4 ml Tartaric Acid (10% trong nước), lắc, + 1 ml sol khử (0.7g Na2SO3.7H20 trong 10 ml H20 + 0.15g 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid + 9.0g Na2S2O5 trong 90 ml H20), lắc, định mức. Stand 1 giờ và đo với sự so sánh cùng chuẩn và nền là blank.
  • Hàm lượng nhỏ (0 - 20000 ppm): chiết làm giàu = ‘’…’’. Giai đoạn sau tương tự, không cần giải chiết.
  • Hàm lượng cực lớn (20 - 60%): pha loãng và làm như trên. Thân ái,
  • bạn có thể thay thế lượng cân nhưng nên giữ nồng độ như trên không đổi.
  • đo ở 650 nm hay 655 hay …là tùy ở bạn !!! Khuyến cáo đo ở 650 khi dùng quy trình trên.