phản ứng Oxi hóa khử

Cho 76,72 (g) hỗn hợp A gồm Fe và Fe3O4 tác dụng V(lít) dd HNO3 4M đun nóng nhẹ thu được 6,272 lít khí B gồm NO và N2O có dB/H2 = 16 và còn lại 7,28 (g) chất rắn không tan trong dd C. Hoà ta chất rắn trong lượng dư HCl thấy tan hết và giải phóng ra 2,912 lít H2. Biết rằng các khí xảy ra hoàn toàn, các khí đó ở đktc. a, Tính % hỗn hợp 2 chất trong hỗn hợp A b, Khô cạn cẩn thận dd C thì thu được ? (g) muối khan. c, Tính V của dd đã dung

Hợp chất A tác dụng với Mg —> 2 chất 1 trong 2 chất đó là B. Chất B + HCl —> khí độc C. Khí độc C + O2 --> chất A ban đầu và H2O. Hỏi A, B, C là chất gì? Viết phương trình của pư :noel6 ( giúp tớ với nha!! thứ 6 tớ phải nộp rùi

sao ko ai giải hộ mình zới!!! tấu nay mình hõ rầu:((

cho 20g hh hai chất Fe và Mg tác dụng với HCl dư.sản phẩm thu dược 2,24l H2 ở DKTC.TÍNH THÀNH PHẦN % mỗi chất trong hh

@Lê Bảo Nhi :

Bài 1: Cho 76,72 (g) hỗn hợp A gồm Fe và Fe3O4 tác dụng V(lít) dd HNO3 4M đun nóng nhẹ thu được 6,272 lít khí B gồm NO và N2O có dB/H2 = 16 và còn lại 7,28 (g) chất rắn không tan trong dd C. Hoà ta chất rắn trong lượng dư HCl thấy tan hết và giải phóng ra 2,912 lít H2. Biết rằng các khí xảy ra hoàn toàn, các khí đó ở đktc. a, Tính % hỗn hợp 2 chất trong hỗn hợp A b, Khô cạn cẩn thận dd C thì thu được ? (g) muối khan. c, Tính V của dd đã dung

Mình chỉ gợi ý cho bạn nha : Để giải bài này bạn hãy dùng định luật bảo toàn electron : tổng số mol e cho bằng tổng số mol e nhận. Ta có sau khi hỗn hợp A td với ddHNO3 thì :

  • khí B tính toán ta được số mol NO = 0,24 mol ; số mol N2O = 0,04 mol
  • Rắn không tan là Fe : do từ số mol khí H2 sinh ra tính được số mol Fe. So sánh khối lượng Fe PƯ với HCl thì = khối lượng rắn (7,28 g)
  • dd C chỉ có Fe(NO3)3. Phương trình trao đổi e :
  • Chất khử : Fe --------> Fe3+ + 3e a 3a 3Fe8/3+ -------> 3Fe3+ + 1e b b/3
  • Chất oxi hóa : 5HNO3 + 5e --> NO + 5NO3- + 3 H2O 1,2 1,2 0,24 1,2 10HNO3 + 8e --> N2O + 8NO3- + 5 H2O 0,4 0,32 0,04 0,32

Từ đó ta có 2 PT 2 ẩn : 3a + b/3 = 1,2 + 0,32 56a + 232b = 76,72 - 7,28 Giải ra ta được a = 0,486 ; b = 0,181 Fe = 45 Fe3O4 = 55

  • Muối khan thu được là Fe(NO3)3 --> Fe + 3NO3- 0,51 1,2 + 0,32 (mol)

  • Dung dịch HNO3 có số mol là : 1,2 + 0,4 = 1,6 (mol) V = 1,6 : 4 = 0,4 (lít)

Bài 2 : Hợp chất A tác dụng với Mg —> 2 chất 1 trong 2 chất đó là B. Chất B + HCl —> khí độc C. Khí độc C + O2 --> chất A ban đầu và H2O. Hỏi A, B, C là chất gì? Viết phương trình của pư

CO2 + 2Mg --> 2MgO + C C + 4HCl --> 2Cl2 + CH4 CH4 + 2O2 --> CO2 + 2H20 A : CO2 B : C C : CH4

Hôm nay mới đọc thấy bài của bạn nên mới giải thử không biết GV trường bạn đã sửa bài chưa? Nếu sửa rồi thì bạn nói cho mình xem mình làm đúng không nha. Mà bạn đang học lớp 11 phải không?