pho FTIR

Bac nao co tai lieu ve pho FTIR khong share cho em voi?

Đó là phổ hồng ngoại biến đổi FTIR GIÚP TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TINH THỂ VÀ MỨC ĐỘ TINH KHIẾT CỦA NÓ…

Vào thread này xem này các bro http://www.compchem.hcmuns.edu.vn/chemvn/showthread.php?t=397