Sắc ký lớp mỏng

Cho em hỏi tại sao Cùng là hệ kém phân cực nhưng với hệ 1 thì chất A chạy cao hơn chất B, với hệ 2 thì chất B chạy cao hơn chất A?

Sắc ký lớp mỏng (TLC) là một dạng sắc ký lỏng chạy ở áp suất thường trong đó pha tĩnh đuợc phủ lên một miếng gương hay mica, đặt trong pha động. Pha động chạy qua pha tĩnh nhờ lực mao dẫn và sẽ kéo chất tan chạy theo. Vì là sắc ký lỏng nên thời gian chạy (biểu thị qua Rf) phụ thuộc vào tổ hợp tương tác giữa pha động-pha tĩnh, pha động-chất tan, pha tĩnh-chất tan. Cau hỏi của bạn chưa rõ ràng, nên nói rõ hơn thì dễ giải thích hơn Thân ái

Tất nhiên cùng là một hệ kém phân cực nhưng có thể tính phân cực mỗi hệ mỗi khác. Tính phân cực được xác định bằng thang đo dộ phân cực nên hệ nào cũng khác, điều quan trọng là ít hay nhiều phân cực hơn thôi. Hệ 1 có thể có tính phân cực hơn hệ 2 hoặc ngược lại, do đó tùy vào tương tác của pha động, pha tĩnh và mẫu chất nên sẽ có các giá trị Rf khác nhau. Vì vậy tín hiệu sắc ký sẽ cho ra khác nhau, nhưng cũng không lớn lắm.