Sách tham khảo hóa lớp 11?

Ai có sách nào hay ko share cho jar với Tks nhìu :):tinh (

bạn có thể mua cuốn ‘thực hành hóa học 11’ đấy!

nhưng của ai và nhà xuất bản nào chứ bạn?