Schrodinger

Có bạn nào biết rõ pt Schrodinger ko, tớ đọc nhiều lần mà thấy nó lung tung quá!Hình như có mối liên hệ giữa nó với lai hóa AO phải không? Khái niệm momen lưỡng cực phân tử dùg để làm gì

phuong trinh schrodinger thuc chất có liên quan trực tiếp đến năng lượng. Việc tính toán phuơng trìn schrodinger cũng không ngoài việc tìm ra lời giải cho hàm sóng và toán tử Hamilton. Thực chất thì toán tử hamilton và năng lượng E có liên quan đến AO là hoàn toàn chính xác. Bởi vì việc xác định trạng thái chuyển động các e trong phân tử đều dựa trên việc xác định Pxi bình phương, đó là trạng thái của electron, và việc mô hình hóa nó bằng các sơ đồ hình dạng các obital nguyên tử đó

khái niệm momen lưỡng cực phân tử dụng đính tính mức độ phân cực của phân tử, phân tử không phân cực momen = 0 hoặc lớn hơn 0 không nhìu (phân cực yếu), momen >0, phân tử phân cực, momen càng lớn phân cực càng mạnh. momen = q.l (q điện tích, l khoảng cách 2 nhân nguyên tử)