spinel Fe3O4

Phân biệt Fe3O4 và solid solution FeO.Fe2O3? Khác nhau ở chỗ nào hả các bạn?