Tài liệu tham khảo

Mình là sinh viên khoa hóa. Mình đang cần kiếm tài liệu về cơ chế phản ứng thế của hydrocacbon no. Mong được các bạn giúp đỡ về tài liệu.:24h_073: thz