Thăm dò: Hoạt động -nội dung

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN: A. Thông tin về bạn:

 1. Bạn hiện đang là: 1.1 Học sinh cấp 3 1.2 Sinh viên 1.3 Trợ giảng/Giáo viên/Giảng viên 1.4 Cử nhân/Kỹ sư Hóa 1.5 Quản lý 1.6 Nhà kinh doanh

 2. Nếu bạn thuộc nhóm 1.3, 1.4, 1.51.6, xin cho biết thâm niên của bạn

B. Lĩnh vực bạn quan tâm tìm hiểu: ( Xin vui lòng đánh dấu phần bạn CHỌN như sau: Đậm : chọn, Đậm nghiêng : chọn một phần để nguyên: không chọn Ví dụ: 2.2 Tổng hợp và biến tính vật liệu --> chọn một phần( vì bạn không chọn hết những mục phụ) 2.2.1 Vật liệu polymer --> chọn 2.2.2 Vật liệu composite –> chọn 2.2.3 Vật liệu nano -->không chọn 2.2.4 Vật liệu sinh học -->không chọn )

1 Khoa học cơ bản (liên quan đến nền tảng cơ sở, lý thuyết, nguyên tắc, điều kiện phòng thí nghiệm)

1.1 Hóa vô cơ 1.1.1 Nguyên tố/ Phân nhóm 1.1.2 Phản ứng và cơ chế

1.2 Hóa hữu cơ 1.2.1 Danh pháp và phân loại 1.2.2 Đồng phân 1.2.3 Phản ứng và Cơ chế

1.3 Hóa lý 1.3.1 Động học 1.3.2 Nhiệt động học 1.3.3 Pha và trạng thái 1.3.4 Phân loại và Cơ chế xúc tác 1.3.5 Phản ứng quang hóa

1.4. Hóa sinh

1.5 Hóa môi trường 1.5.1 An toàn hóa chất 1.5.2 An toàn trong thí nghiệm 1.5.3 An toàn trong sản xuất 1.5.4 Ô nhiễm mội trường do chất thải hóa chất (cơ chế tác động) 1.5.5 Khử ô nhiễm (phản ứng, cơ chế và nguyên tắc)

1.6 Hóa phân tích 1.6.1 Quang phổ 1.6.2 Sắc ký 1.6.3 Điện hóa 1.6.4 Trắc quang 1.6.5 Ghép-kết hợp

 1. Kỹ thuật ứng dụng (liên quan đến quy trình, mô hình sản xuất, quy mô từ thử nghiệm đến sản xuất hàng loạt)

2.1 Tổng hợp hóa chất- Trích xuất từ thiên nhiên 2.1.1 Hóa chất vô cơ 2.1.2 Hóa chất hũu cơ 2.1.3 Hợp chất hữu cơ thiên nhiên

2.2 Tổng hợp và biến tính vật liệu 2.2.1 Vật liệu polymer 2.2.2 Vật liệu composite 2.2.3 Vật liệu nano 2.2.4 Vật liệu sinh học

2.3 Sản xuất tiên tiến 2.3.1 Sản xuất sạch 2.3.2 Công nghệ mới

2.4 Phân tích và tính chất vật liệu (thông số vật liệu, kỹ thuật phân tích, tiêu chuẩn và phương pháp đo) 2.4.1 Tính chất cơ lý 2.4.2 Tính chất hóa lý 2.4.3 Tính chất sinh hóa

2.5 Sử dụng/ ứng dụng vật liệu 2.5.1 Ứng dụng dân dụng 2.5.2 Y sinh học 2.5.3 Điện –Điện tử 2.5.4 Xử lý môi trường 2.5.5 Phân tích- Kiểm nghiệm

2.6 Công nghệ thiết bị hóa 2.6.1 Chiết- Trích –Tách 2.6.2 Khoấy –Ly tâm – Lắng –Lọc 2.6.3 Sấy- Cô đặc- Chưng cất 2.6.4 Nghiền- Sàn 2.6.5 Phun- Phủ - Kết tụ

 1. Quản lý chuyên môn và học thuật 3.1 Phương pháp nghiên cứu, khảo sát 3.1.1Tra cứu thông tin/ Tìm nguồn thông tin 3.1.2 Mô hình khảo sát/ nghiên cứu 3.1.3 Phương pháp thảo luận / làm việc nhóm 3.1.4 Bài viết tổng quan

3.2 Phương pháp hướng dẫn, giảng dạy 3.2.1 Cách mô phỏng / trình bày 3.2.2 Cách chế tạo công cụ thiết bị thí nghiệm giảng dạy hóa 3.2.3 Phương pháp thí nghiệm trong giảng dạy

3.3 Quản lý chất lượng 3.3.1 Công cụ và phương pháp đánh giá 3.3.2 Kiểm nghiệm và chứng thực 3.3.3 Cách thực hiện chương trình chất lượng trong sản xuất hóa chất/ vật liệu

4- Thông tin khoa học và nghiên cứu 4.1 Bài báo khoa học 4.1.1 Thông tin tóm lượt (abstract) 4.1.2 Thông tin toàn văn (full text) 4.2 Patent 4.2.1 Thông tin tóm lượt (abstract) 4.2.2 Thông tin toàn văn (full text) 4.3 Học bổng 4.3.1 Học bổng trong nước 4.3.2 Học bổng nước ngoài 4.4 Thời gian biểu /Lịch học của các khóa học liên quan 4.5 Chương trình/ dự án nghiên cứu của các trường, viện, đại học 4.5.1 Thuộc trong nước 4.5.2 Thuộc nước ngoài 4.6 Các quy định và điều luật liên quan đến hoạt động sản xuất và nghiên cứu liên quan đến ngành Hóa

5.Thông tin mua – bán 5.1 Hóa chất phân tích 5.2 Hóa chất kỹ thuật 5.3 Vật liệu 5.4 Thiết bị phân tích 5.5 Thiết bị / công cụ kiểm tra chất lượng 5.6 Thiết bị sản xuất 5.7 Quy trình sản xuất 5.8 Thông tin patent 5.9 Thông tin dịch vụ đo –kiểm nghiệm 5.10 Tư vấn chuyên gia

 1. Thông tin khác:

C-Theo bạn, hiện diễn đàn có những cái đáp ứng , hay chưa đáp ứng hay cần hoàn thiện về :

( Xin vui lòng đánh dấu phần bạn đánh giá như sau: Đậm : đạt, nghiêng đậm : cần hoàn thiện, bổ sung, nghiêng,gạch dưới: không đạt, để nguyên: không ý kiến Ví dụ: 2.2 Tổng hợp và biến tính vật liệu –>cần hoàn thiện, bổ sung 2.2.1 Vật liệu polymer –> đạt 2.2.2 Vật liệu composite –> cần hoàn thiện, bổ sung 2.2.3 Vật liệu nano --> không đạt 2.2.4 Vật liệu sinh học --> không có ý kiến )

C1 – Nội dung thông tin của diễn đàn:

1 Khoa học cơ bản (liên quan đến nền tảng cơ sở, lý thuyết, nguyên tắc, điều kiện phòng thí nghiệm)

1.1 Hóa vô cơ 1.1.1 Nguyên tố/ Phân nhóm 1.1.2 Phản ứng và cơ chế

1.2 Hóa hữu cơ 1.2.1 Danh pháp và phân loại 1.2.2 Đồng phân 1.2.3 Phản ứng và Cơ chế

1.3 Hóa lý 1.3.1 Động học 1.3.2 Nhiệt động học 1.3.3 Pha và trạng thái 1.3.4 Phân loại và Cơ chế xúc tác 1.3.5 Phản ứng quang hóa

1.4. Hóa sinh

1.5 Hóa môi trường 1.5.1 An toàn hóa chất 1.5.2 An toàn trong thí nghiệm 1.5.3 An toàn trong sản xuất 1.5.4 Ô nhiễm mội trường do chất thải hóa chất (cơ chế tác động) 1.5.5 Khử ô nhiễm (phản ứng, cơ chế và nguyên tắc)

1.6 Hóa phân tích 1.6.1 Quang phổ 1.6.2 Sắc ký 1.6.3 Điện hóa 1.6.4 Trắc quang 1.6.5 Ghép-kết hợp

 1. Kỹ thuật ứng dụng (liên quan đến quy trình, mô hình sản xuất, quy mô từ thử nghiệm đến sản xuất hàng loạt)

2.1 Tổng hợp hóa chất- Trích xuất từ thiên nhiên 2.1.1 Hóa chất vô cơ 2.1.2 Hóa chất hũu cơ 2.1.3 Hợp chất hữu cơ thiên nhiên

2.2 Tổng hợp và biến tính vật liệu 2.2.1 Vật liệu polymer 2.2.2 Vật liệu composite 2.2.3 Vật liệu nano 2.2.4 Vật liệu sinh học

2.3 Sản xuất tiên tiến 2.3.1 Sản xuất sạch 2.3.2 Công nghệ mới

2.4 Phân tích và tính chất vật liệu (thông số vật liệu, kỹ thuật phân tích, tiêu chuẩn và phương pháp đo) 2.4.1 Tính chất cơ lý 2.4.2 Tính chất hóa lý 2.4.3 Tính chất sinh hóa

2.5 Sử dụng/ ứng dụng vật liệu 2.5.1 Ứng dụng dân dụng 2.5.2 Y sinh học 2.5.3 Điện –Điện tử 2.5.4 Xử lý môi trường 2.5.5 Phân tích- Kiêm nghiệm

2.6 Công nghệ thiết bị hóa 2.6.1 Chiết- Trích –Tách 2.6.2 Khoấy –Ly tâm – Lắng –Lọc 2.6.3 Sấy- Cô đặc- Chưng cất 2.6.4 Nghiền- Sàn 2.6.5 Phun- Phủ - Kết tụ

 1. Quản lý chuyên môn và học thuật 3.1 Phương pháp nghiên cứu, khảo sát 3.1.1Tra cứu thông tin/ Tìm nguồn thông tin 3.1.2 Mô hình khảo sát/ nghiên cứu 3.1.3 Phương pháp thảo luận / làm việc nhóm 3.1.4 Bài viết tổng quan

3.2 Phương pháp hướng dẫn, giảng dạy 3.2.1 Cách mô phỏng / trình bày 3.2.2 Cách chế tạo công cụ thiết bị thí nghiệm giảng dạy hóa 3.2.3 Phương pháp thí nghiệm trong giảng dạy

3.3 Quản lý chất lượng 3.3.1 Công cụ và phương pháp đánh giá 3.3.2 Kiểm nghiệm và chứng thực 3.3.3 Cách thực hiện chương trình chất lượng trong sản xuất hóa chất/ vật liệu

4- Thông tin khoa học và nghiên cứu 4.1 Bài báo khoa học 4.1.1 Thông tin tóm lượt (abstract) 4.1.2 Thông tin toàn văn (full text) 4.2 Patent 4.2.1 Thông tin tóm lượt (abstract) 4.2.2 Thông tin toàn văn (full text) 4.3 Học bổng 4.3.1 Học bổng trong nước 4.3.2 Học bổng nước ngoài 4.4 Thời gian biểu /Lịch học của các khóa học liên quan 4.5 Chương trình/ dự án nghiên cứu của các trường, viện, đại học 4.5.1 Thuộc trong nước 4.5.2 Thuộc nước ngoài 4.6 Các quy định và điều luật liên quan đến hoạt động sản xuất và nghiên cứu liến quan đến ngành Hóa

5.Thông tin mua – bán 5.1 Hóa chất phân tích 5.2 Hóa chất kỹ thuật 5.3 Vật liệu 5.4 Thiết bị phân tích 5.5 Thiết bị / công cụ kiểm tra chất lượng 5.6 Thiết bị sản xuất 5.7 Quy trình sản xuất 5.8 Thông tin patent 5.9 Thông tin dịch vụ đo –kiểm nghiệm 5.10 Tư vấn chuyên gia

C2 – Sự truyền đạt và chất lượng thông tin:

 1. Dễ dàng khi gửi thông tin (chỉnh sửa, đính chính, thời gian upload ngắn)
 2. Dể hiểu
 3. Có minh họa rõ ràng, ấn tượng
 4. Thông tin được phản hồi nhanh
 5. Dễ tìm kiếm thông tin cũ
 6. Thông tin xác thực và chính xác.
 7. Thông tin rác, spam được lọc bỏ nhanh chóng
 8. Thông tin được cung cấp với lời lẽ dễ thương, gần gũi.

C3- Giao diện và chức năng hổ trợ của diễn đàn:

 1. Gõ tiếng Việt dễ
 2. Màu sắc giúp phân biệt được các mục chính-phụ
 3. Có thể nhập công thức hóa học tốt 4-. Nhập link hay đính kém hình, tài liệu tốt, ổn định

D- Các ý kiến khác về nội dung mà bạn quan tâm và những gì bạn mong đợi:

E- Xin được hỏi nội dung nào bạn cảm thấy có thể đóng góp chia sẻ với các thành viên trong diễn đàn trong vai trò của người am hiểu, đam mê và tự nguyện:

Ghí chú:

 1. Những thông tin bạn cung cấp nhằm cải tiến hoạt động diễn đàn sát với như cầu của các thành viên và giúp những ai quan tâm có thể tiếp cận diễn đàn tốt hơn.
 2. Thông tin bạn cung cấp không dùng cho mục đích cá nhân hay đơn vị thứ ba để trục lợi.
 3. Nội dung nêu trên là ý tưởng của ban quản lý diễn đàn CHEMVN.
 4. Nội dung trên không có những thông tin gây xâm phạm đời tư cá nhân hay vi phạm pháp luật VN

Kính gửi các thành viên gia đình CHEMVN,

Căn cứ trên buổi họp Offline của diễn đàn vừa qua, các chương trình hành động đang được triển khai và thực hiện. Một trong các chương trình này là việc thực hiện hoạch định nội dung hoạt động tra đổi thông tin của diễn đàn gia đình chúng ta.

Trên đây là phiếu thăm dò ý kiến về hoạt động và nội dung của diễn đàn CHEMVN được gửi đến cho tất cả các thành viên.

Mong rằng các bạn thành viên dành chút thời gian để xem và đóng góp ý kiến.

Các bạn có mở file đính kèm và thực hiện như theo hướng dẫn. Xong xin gửi lại file này về cái topic này.

Ý kiến đóng góp của các bạn luôn được chào đón và trân trọng.

Thân

Thay mặt ban quản lý diễn đàn gia đình CHEMVN

Teppi

theo mình cái phiếu thăm dò có lẽ cần dự thảo cho các thành viên góp ý trước. sau khi đã thống nhất rồi thì mới chính thức thăm dò. mình thấy phiếu thăm dò trên về hơi phức tạp về cách đọc câu hỏi và trả lời, xin mời các thành viên tham gia góp ý chỉnh sửa (nội dung, hình thức trình bày, …) để cho thăm dò hiệu quả và đánh giá chính xác hơn

Đồng ý Mình sẽ gủi lại file này với cách thực hiện dễ hơn. OK