thêm vài bài hóa hữu cơ

Bài 1: dẫn V lít (đkc) hh X gồm axetilen và H2 đi wa ống sứ đựng bột Ni, nung nóng, thu đc khí Y. Dẫn Y vào lượng AgNO3 trong dd NH3 thu đc 12g kết tủa. khí đi ra khỏi dd pứ vừa đủ với 16g Br2 và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu đc 2,24l CO2(đkc) và 4,5g H2O. Tìm V? Bài 2: Khi crackinh hoàn toàn 1V ankan X thu đc 3V hhY (các khí đo ở cùng đk, nhiệt độ, p), tỉ khối hơi của Y so với H2 là 12. CTPT của X?