thuyết VB có giải thích được tính thuận từ của B2

mọi người cho e hỏi nêu dùng thuyết MO giải thích được tính thuận từ của phân tử B2.thuyết VB có giải thích được ko?vì sao?.:notagree:notagree

bạn nên tam khảo tài liệu của tôi:VB ko giải thích được sự lẻ bi và từ tính của nó

[b]- Thuyết VB được đưa ra để giải thích cấu tạo, cấu trúc và dạng liên kết của phân tử

  • Thuyết MO được đưa ra để giải thích tính thuận từ, nghịch từ và độ bội liên kết[/b]