Tính chất của Etanol

  1. Tính chất của một rượu đơn chức a,Phản ứng thế với kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ. Ví dụ:

2 C2H5OH + 2 Na -> 2 C2H5ONa + H2 b,Phản ứng este hóa, phản ứng giữa rượu và acid với môi trường là acid sulfuric đặc nóng tạo ra este. Ví dụ:

C2H5OH + CH3COOH -> CH3COOC2H5 + H2O c,Phản ứng loại nước như tách nước trong một phân tử để tạo thành anken, trong môi trường acid sulfuric đặc ở 170 độ C:

C2H5OH -> C2H4 + H2O Hay tách nước giữa 2 phân tử rượu thành ete

C2H5OH + C2H5OH -> C2H5-O-C2H5 + H2O

  1. Phản ứng riêng Phản ứng tạo ra butadien-1,3 : cho hơi rượu đi qua chất xúc tác hỗn hợp, ví dụ Cu + Al2O3 ở 380-400 độ C, lúc đó xảy ra phản ứng tách loại nước

2C2H5OH -> CH2=CH-CH=CH2 + 2 H2O + H2 Phản ứng lên men giấm: oxi hóa rượu etylic 10 độ bằng oxi không khí có mặt men giấm ở nhiệt độ khoảng 25 độ C.

CH3-CH2-OH + O2 -> CH3-COOH + H2O Các anh chị xem có tính chất nào nưa ko?:vanxin(:vanxin(:vanxin(

Phản ứng oxi hóa, phản ứng tạo thành dẫn xuất halogen,… Bạn nên tham khảo các sách hóa hữu cơ, đầy đủ trong đó cả. ^^

Phản ứng oxi hóa, trong đó rượu bị oxi hóa theo 3 mức: DDOCHAU( hữu hạn ) thành aldehyde, acid hữu cơ và oxi hóa hoàn toàn ( đốt cháy ) thành CO2 và H2O. Ví dụ ở mức 1, trong môi trường nhiệt độ cao

CH3-CH2-OH + CuO -> CH3-CHO + Cu + H2O Mức 2, có xúc tác:

CH3-CH2-OH + O2 -> CH3-COOH + H2O Mức 3

C2H5OH + 3 O2 -> 2 CO2 + 3 H2O (nguồn:tham khảo) Có phải là phản ứng này hoh???

Cho e bít một số cách điều chế etanol hoh

Điều chế Etanol thì I có bít mấy cách nhỏ:

  • Hydrat hóa etylen : C2H4 + H2O = C2H5OH
  • Lên men : C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2
  • Làm tinh khiết.

Ta còn có thể: thủy phân dẫn xuất halogen, khử hợp chất cacbonyl hay tổng hợp từ hợp chất cơ magie. Trong công nghiệp, etanol được điều chế bằng phương pháp lên men (lên men glucozo và hexenol khác khi có mặt vi khuẩn Saccharomyces cerevisiae), hidrat hóa etilen (từ dầu mỏ),…^^

Còn có thể: thủy phân dẫn xuất halogen, khử hợp chất cacbonyl hay tổng hợp từ hợp chất cơ magie. Trong công nghiệp, etanol được điều chế bằng phương pháp lên men (lên men glucozo và hexozo khác khi có mặt vi khuẩn Saccharomyces cerevisiae), hidrat hóa etilen (từ dầu mỏ),…^^

C2H5OH còn được điều chế bằng cách khử CH3CHO nữa CH3CHO+H2=>C2H5OH

Thủy phân este được ko ah?? R’COOR+H2O=ROH+R’COOH(pư hìn như xảy ra hai chiều

dung thêm xt H2SO4 cho pt thủy phân này đúng ko ah??? Có cách nào # ko mấy huynh

Phản ứng thủy phân este còn nhờ chất xúc tác bazo (phản ứng xà phòng hóa)(p/ư bất thuận nghịch).

dung thêm xt H2SO4 cho pt thủy phân này đúng ko ah???

Dưới đây là cơ chế của p/ư nhờ xúc tác axit: