Tính chất hóa lý của Amôn sunfua

Tôi cần tra lại kiến thức sâu về (NH4)2S. Xin các bạn chỉ dùm. Cám ơn!

Nếu là kiến thức sâu thì cần cụ thể bạn ạ ! Bạn nói rõ bạn đang nghiên cứu về mảng gì, và cần biết thông tin gì về (NH4)2S ! Nếu chỉ là tính chất hoá lý thì trang này có lẽ giúp bạn:

Thân !