từ vựng anh- pháp

:welcome ( Chào mọi người! mọi người cho mìh hỏi từ “due to” hay “due à”, “support” trong tiếng anh và pháp thường có nghĩa là j? Mình đọc nhiều tài liệu thấy những từ này nhiều nhưng vẫn không rõ nghĩa! :24h_046:

“due to”: bởi vì: Ex: Down the group IIA, the anion-polarised ability of the cation decreases due to the increase in radius and screening effect. “support”: bổ sung, hỗ trợ. Em nghĩ cái này anh ps vào mục từ chuyên ngành ấy, có sẵn topic rồi :smiley:

due to => be due to do Sth (tính làm cái j đó) => due to (dựa vào, nhờ) = due à (Français)

support = supporter => hỗ trợ, ví dụ : L’utilisation d’une plaque métallique comme un support pour la colonization des bacteries à la surface.