viết pt điện phân

1.Viết sơ đồ và pt điện phân = điện cực trơ a. dd(NaCl, HCl, CuCl2) b. dd(FeSO4, Fe2(SO4)3, CuSO4) viết rõ hộ t

a/ katot Cu2+ + 2e --> Cu 2H+ +2e --> H2 2H2O + 2e -->2OH- + H2 anot: Cl- --> Cl2 + 2e H2O --> 1/2 O2 + 2H+ + 2e b/ K: Fe 2+ +2e --> Fe Fe3+ +3e --> Fe 2H2O + 2e -->2OH- + H2 A: H2O --> 1/2 O2 + 2H+ + 2e

1.Viết sơ đồ và pt điện phân = điện cực trơ a. dd(NaCl, HCl, CuCl2) b. dd(FeSO4, Fe2(SO4)3, CuSO4) viết rõ hộ t

a/ katot Cu2+ + 2e --> Cu 2H+ +2e --> H2 2H2O + 2e -->2OH- + H2 anot: Cl- --> Cl2 + 2e H2O --> 1/2 O2 + 2H+ + 2e b/ K: Fe 2+ +2e --> Fe Fe3+ +3e --> Fe 2H2O + 2e -->2OH- + H2 A: H2O --> 1/2 O2 + 2H+ + 2e

Phần b theo tớ thế này : Catot : Fe3+ +1e–>Fe2+ Cu2+ +2e–>Cu Fe2+ +2e–>Fe 2H2O+2e–>2OH- +H2 Anot : 2Cl- -->Cl2+2e 2H2O–>4H+ +O2+4e