Xác đinh CTPT (Đề HV CN BCVT - 1999)

Có ai biết giải bài này thì giúp mình với nhé!

Cho 0,42 lít hỗn hợp khí B gồm 2 hidrocacbon mạch hở đi chậm qua dung dịch Br2 dư. Sau khi pứ xảy ra hoàn toàn thấy có 0,28 lít khí đi ra khỏi bình và có 2 gam Br2 đã tham gia pứ. Các thể tích khí đo ở đktc. Tỷ khối hơi của B so với H2 là 19. Hãy xác định CTPT và số gam của mỗi chất trong hỗn hợp B.

ta có h.c ko pứ vsBr2 nên h.c có CTTQ là CnH2n+2.n=0,0125 h.c còn lại có n=(0,42-0,28)/22,4=0,00625=2nBr2=>h.c là CnH2n-2 taco M=(0.00625(14n-2)+0,0125(14n+2))/(0,00625+0,0125)=38 =>n+2m=8 xét n chạy từ 1->4 là ra nghieem Ko bịt có đúng ko???

nếu là ankin thì n chạy từ 2 nếu là ankadien thì n chạy từ 3 còn hướng làm thì đúng rui đó bạn

thanks đã comment