xac dinh Diclorvos

Minh đang làm đề tài về xác định hàm lượng kháng sinh Dichlorvos=GC. Các huynh biết xin giúp đệ với.

Gửi em một số abstract của tài liệu tham khảo liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc xác định Dichlorvos bằng GC. Sau khi đọc qua abstract, em tự xin bài báo mà em quan tâm ở đâu đó.

Huynh ơi. Huynh co biet, có thể xin bai báo ở đâu ko?.chỉ cho đệ với. Hiện đệ rất cần tài liệu xác định Dichlorvos =GC/MS