xử lí nước cứng

các bác tính giúp e khối lượng chính xác Na2CO3 96,62% cần dùng để xử lí hàm lượng Ca , Mg trong muối ăn NaCl biết hàm lượng Ca 0,03% , Mg 1,08%. tính cho 1000g NaCl chẳng hạn