xử lý nước thải trong nhà máy sản xuất nhôm

Thân chào các bạn! Vấn đề tái chế và xử lí chất thải của một số nhà máy là một điều hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay. Trong phần tìm hiểu của mình, tôi xác định lượng Fe(III) trong phần nước thải của nhà máy bằng phương pháp chuẩn độ trực tiếp với Na2H2Y tại pH=2 với chỉ thị SSA đến khi mất màu hồng tím, trong điều kiện đun nóng tới 70oC, nhưng tối thắc mắc rằng trong nước thải của nhà máy còn những chất gì có thể ảnh hưởng tới quá trình chuẩn độ của mình không? Trong việc xử lí nước thải, tôi không kiếm được thông tin gì. Có nên tách riêng từng kim loại ra để tái chế không, hay có chu trình tái chế, xử lí riêng…xin các bạn có kinh nghiệm góp ý dủm.
Cám ơn tất cả các bạn!