bài toán khó nè?

Giúp em với: Bài 1: Một hỗn hợp X gồm ACO3 và BCO3. Phần trăm khối lượng của A trong ACO3 là 200/7% và của B trong BCO3 là 40%. a, Xác định ACO3 và BCO3. b, Lấy 31,8g hôn hợp X cho vào 0,8l dd HCl 1M thu được ddY. Hãy chứng tỏ hỗn hợp X bị hòa tan hết? c, Cho vào ddY một lượng dư NaHCO3 thu đựoc 2,24l CO2(đktc). Tính khối lượng mỗi muối cacbonat. Bài 2:Cho a(g) hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M hóa trị ko đổi trong các hợp chất tác dụng với dd HCl dư tạo thành 1,322(l) H2 (đktc). Cho a(g) hỗn hợp X tác dụng vừa đủ lượng khí điều chế được từ 3,792(g) KMnO4 phản ứng hết HCl dư. Tính V(l) Cl2 (đktc) phản ứng hết với M có trong a(g) hôn hợp X? Mong giải đáp nhanh cho ạ, mai em phải nộp rùi.Chỉ cần hướng dẫn thôi ạ rồi em sẽ tự làm.:ot (:24h_059::24h_048::phuthuy (

bái:%A=A/(A+60)=2/7 =>A=24.a là Mg %B=B/(B+60)=0.4 =>B=40 B là Ca b)ta có 0.318 =< nX =<31.8/84 mà nHCl=0.8 mol ban đầu H+ +CO32- -->HCO3- từ đó có thể thấy X tan hết vì 2nX <nHCl trong Y có Ca2+,Mg2+,H+,Cl- c)Hcl +NaHCO3–>NaCl+CO2+H2O 0.1-------------------0.1mol nHcl pư=0.7mol nCO32-pu=1/2 nH+=0.35mol nCaCO3=x,nMgCO3=y 100x+84y=31.8 x+y=0.35

Em chỉ nên làm 1 topic thôi làm gì mà đến cả hai vậy:ninja1 (

nCl2=0.06mol chú ý Fe+Cl2–>Fe3+ dựa vào bảo toan e tính được nFE=210^-3 mol nCl2pu vói Fe=310^-3 ncl2 pư voi M=0.057 mol.sơ sơ là vậy ko bít có sai hay ko

Cho mình hoi 10^-3 ở đâu vậy,:24h_059:

nFe=x,nM=y Pu với Hcl:số mol e nhận:2x+ny=2nH2=0.118(lấy xấp xỉ) pư với CL2:3x+ny=2nCl2=0.12 x=2*10^-3 mol

ny=0.114. Sau đó cậu tính số mol y thế nào khi ta chưa biết M có hóa trị mấy, cậu giải thích giúp tớ với, thạnk:022::021:

mình không tính y.dựa vào tổng mol cl2 pu nCl2 pư vơi M=tổng nCl2 -n Cl2 pư với Fe

%B=B/(B+60)=0.4 =>B=40 B là Ca Chị giải thích rõ chỗ này được hok ạ

đơn giản thôi mà đó là phần trăm khối lượng B trong BCO3