điều chế PVA

ai biết cách điều chế CaosuClopren và PVA thì chỉ cho em với.cám ơn nhìu:24h_048: nếu ai làm được thì nhanh giùm a. Yh:dingthanh_vnn@yahoo.com:24h_028:

Điều chế từ chất nào, hay từ monome tương ứng. Nếu từ monone tương ứng thì chỉ cần trùng hợp CH2=CHCl-CH=Ch2 và CH3COOCH=CH2 là ra 2 polime tương ứng

n CH2=CHCl-CH=Ch2 và CH3COOCH=CH2---->caosu cloren và PVA

Bạn hỏi cách điều chế các polymer trên nhưng không cho mọi người biết tác chất ban đầu để từ đó điều chế là gì ? Nên tôi tùy chọn đưa hai ví dụ về điều chế PVA và polycloroprene:

thân.:24h_110: