Định lượng ephedrine hydroclorid ?

[FONT=VNI-Times]EPHEDRIN HYDROCLORID M = 201,7[/FONT] Định lượng

Hòa tan 0,150 g chế phẩm trong 50 ml ethanol 96% (TT) và thêm 5,0 ml acid hydrocloric 0,01 N (CĐ). Chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxyd 0,1 N (CĐ). Xác định điểm kết thúc bằng phương pháp chuẩn độ đo điện thế. Đọc thể tích dung dịch natri hydroxyd 0,1 N (CĐ) thêm vào giữa 2 điểm uốn 1 ml dung dịch natri hydroxyd 0,1 N (CĐ) tương đương với 20,17 mg C<SUB>10</SUB>H<SUB>15</SUB>NO.HCl

Xin cho hỏi vai trò của 5,0 ml acid hydrocloric 0,01 N trong quy trình định lượng này ?

Mình nghĩ HCl như là một chất dẫn, NaOH sẽ phản ứng với HCl trước tiếp theo phản ứng với EPHEDRIN HYDROCLORID. Nhưng sao lai không có chuẩn độ mẫu trắng nhỉ?