Giải giúp em bài này với.

Cho 11g hh Al và Fe t/dụng với Vmldd Hcl 2M thì thu được ddx và 8,96 lít khí H(dkc) Cô cạn dd x thu được mg muối. a)Tính % theo khối lượng của hh kim loại. b)Tìm V và m

a) Gai : Goi x, y la so mol Al va Fe Al-3e = Al3+ Fe -2e= Fe2+

 so mol e cho :   3x+2y
         2H+  + 2e = H2

so mol e nhan : =2nH2= 0,8 dINH LUAT BO TOAN E: 3x+2y=0,8(1) mAT KHAC: 27x+ 56y= 11(2) giai 2 phuong trinh tren ban tinh duoc x,y va khoi luong cac kl b) nHCl= nH+ = 0,8MOL v= 0,8/2= 0,4l Theo dl bao toan khoi luong : 11+ mHCl pu = mmuoi+ mH2 TU DO tinh m muoi! than!!!

số mol H+ = 2nH2 (bay lên) = số mol CL- = 8,96/22.4= 0,4 gọi a là số mol AL, b là số mol Fe AL + 3H+ = Al3+ + 3/2 H2 ( Fe + 2H±-> Fe2+ + H2

ta có: sỐ MOL H2: 3/2 a + b = 0,4 ax27 + bx 56 = 11 Tự tính a, b ==> % tương ứng

khối lượng muối m = m(hỗn hợp kim loại) + mCl- = 11 + 2 x 0.4 x 35.5 = 39,4 g = 11 + Vx2x35,5 => V = 0,4

Quá giỏi, cho 9 điểm 75, trừ 0.25 lỗi trình bày