Hóa khó đây

  1. Một hợp chất kim loại hóa trị III với O2 có m = 32 g tan hết trong 1,2 mol HCl tạo ra sản phẩm là H2O và hợp chất Cl với kim loại . a, Viết PTPỨ b, Tìm công thức hợp chất ban đầu 2.Hỗn hơpf gồm Al và Cu nặng 10g . Nếu hòa tan hoàn toàn hỗn hợp bằng HCl dư giải phóng 3,36 dm3 H2 (ĐKTC) và thu được dung dịch B với chất rắn A ,đem đốt nóng A trong không khí đến m không đổi cân nặng 2,75 g . a.Viết PTPỨ b, Tính % các chất ban đầu biết Cu không tác dụng HCl , Al tác dụng HCl giải phóng H2

Bài này cho thưa dữ kiện thì phải, vì nếu HCl dư thì Al sẽ pư hết 2Al + 6HCl —> 2AlCl3 + 3H2 0.1<------------------0.15 khối lượng Al = 2.7—.>27% —>khối lượng Cu=7.3—>73% Cu+ 1/2O2—>CuO

Thực ra mình không hiểu đề lắm. Sao lại thu được dung dịch B với chất rắn A

Vì sau khi pư ta có dd gồm AlCl3, HCl dư Chất rắn ko tan là: Cu

Còn bài này bạn làm giúp nha: Trong công nghiệp , người ta điều chế H2SO4 FeS2 -+02 --> SO2 —+02–> SO3 —+H2O–> H2SO4 a. Viết PTPỨ b. Tính m H2SO4 điều chế được từ 1 tấn quặng chứa 60% FeS2 biết H= 80% bạn xem lại đề bài 2 nha: 2.Hỗn hợp gồm Al , Al2O3 và Cu nặng 10g . Nếu hòa tan hoàn toàn hỗn hợp bằng HCl dư giải phóng 3,36 dm3 H2 (ĐKTC) và thu được dung dịch B với chất rắn A ,đem đốt nóng A trong không khí đến m không đổi cân nặng 2,75 g . a.Viết PTPỨ b, Tính % các chất ban đầu biết Cu không tác dụng HCl , Al tác dụng HCl giải phóng H2

bài 1:bảo toàn nguyên tử S mFeS2=60010^3 g nS=2nFeS2=10^4mol=nH2SO4(lí thuyết) H=80%=>nH2SO4(thực tế)=n lí thuyết 80%=8000 mol mH2SO4=784 kg hoặc:FeS2–>2H2SO4 120 196 600kg (600196)/120 =980 kg m thực tê=98080%=784

HCl dư nên trong B có Al3+,chất rắn A:Cu m chất rắn :CuO nCuO=nCu nAl=3/2 *nH2 mAl2O3=10-(mAl+mCu) tạm thời là thế.ko bít có sai ko?

Cu + 1/2O2---->CuO 0.034375<------0.034375 khối lượng Cu=2.2 Tổng khối lượng Al, Al2O3 là 7.8 Al----->3/2H2 0.1<-----0.15 khối lượng Al;2.7—>Al2O3=5.1 Y sau bạn tự tính nhé:021_002: