Phương pháp K2Cr2O7

Các bạn cho mình hỏi tại sao phương pháp K2Cr2O7 khi được dùng để định lượng Fe2+ với chỉ thị điphenylamin cần phải có mặt H3PO4

Cái này dùng để tạo phức với Fe3+ để làm giảm thế của cặp Fe(III)/Fe(II), từ đó làm tăng bước nhảy thế, khi đó chỉ thị điphenyl amin sẽ đổi màu trong khoảng bước nhảy thế => Chính xác. Nếu không có mặt H3PO4 thì điphenyl amin đổi màu ở ngoài bước nhảy thế => sai số lớn.

Còn để che Fe3+, vì màu vàng của Fe3+ làm ảnh hưởng đến việc quan sát điểm tương đương của phép chuẩn độ.