Thắc mắc: đặc điểm chung của các thuyết axit bazo

cho mình hỏi đặc điểm chung của các thuyết axit bazo của Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis (nếu có thể thì mở rộng ra cả các thuyết của Usanovich và Lux-Flood)

1:Thuyết areniut Trong môi trường H2O, axit là chất cho proton H+, bazo là chất cho proton OH- VD HCl (k)+ H2O = H+(aq) + Cl-(aq) NaOH ®+ H2O = Na+(aq) + OH-(aq) 2:Thuyết brontest Axit là chất cho proton H+, bazo là chất nhận proton H+ trong phản ứng VD: HCl (dd)=H+ + Cl- ÞAcid HSO4- + H2O = H2SO4 + OH- ÞBazo 3: Thuyết lawis Axit là những chất có khả năng nhận cặp e và bazo là những chất có khả năng cho cặp e trong phản ứng hóa học. VD: HCl + NH3 = NH4Cl HCl Þ acid NH3 Þbazo 4: Thuyết Usanovich Acid là những chất có khả năng cho đi cation, kết hợp với anion hoặc electron Bazo là những chất có khả năng nhận anion hoặc e, cho đi anion Vd NaOH trong nước điện li cho OH- Þbazo HCl trong nước điện li cho H+ Þ acid NH3 + HCL = NH4Cl
Bazo Acid 5: Thuyết Lux

Acid là những chất có khả năng nhận ion O(2-)
Bazo là những chất có khả năng cho ion  O(2-)

Vd CaO + CO2= CaCO3 Bazo Acid

Bạn ấy hỏi đặc điểm chung kia mà?? Theo mình đó là tất cả các thuyết này có điểm chung là cái sau bao quát hơn cái trước, đề cập nhiều chất hơn

cái nào cũng như nhau chỉ co phát biểu khác hoặc khái quát hơn thôi.

Bronsted-Lowry bao quát hơn Arrhenius, các thuyết còn lại dung giải thich các trương hợp riêng

Thuyết Arenius ko giải thích đc 1 số trường hợp như khi sục NH3 vào nước, mt có tính bazơ, còn thuyết Bronsted thì giải thích đc. TRong hầu hết các trường hợp, 2 thuyết tương đương nhau, chỉ trừ 1 số cái đặc biệt như NH3 mới cần phải chú ý kĩ. Chương trình của hóa cấp 3 về phần này chỉ cần quan tâm như thế thôi, sau này sẽ nghiên cứu tiếp :smiley:

cho em biết rõ về thuyết năng lượng